✓ Read Sadi s Bustan and Gulistan [Book] By Saadi

✓ Read Sadi s Bustan and Gulistan [Book] By Saadi

Sadi s Bustan and Gulistan
Bostan ve G listan, Do u edebiyat n n ve medeniyetinin temel klasiklerinden biridir yi bir insan olabilmenin temel niteliklerini as rlard r insanlara hat rlatan bu eser, her d nemde ba ucu kitab olmu tur ocuklar n seviyesine g re haz rlanan bu se ki, eserin en can al c noktalar na de inerek rencilere geni bir ufuk a yor Bu kitapta ilk retim a ndaki renciler Bostan ve G listan, Do u edebiyat n n ve medeniyetinin temel klasiklerinden biridir yi bir insan olabilmenin temel niteliklerini as rlard r insanlara hat rlatan bu eser, her d nemde ba ucu kitab olmu tur ocuklar n seviyesine g re haz rlanan bu se ki, eserin en can al c noktalar na de inerek rencilere geni bir ufuk a yor Bu kitapta ilk retim a ndaki renciler, Do u nun bilgeli inin temelini olu turan do ruluk, iyilik, c mertlik, merhamet gibi de erleri bulacaklard r Her anne baban n ocu una kazand rmak istedi i bu g zel de erler, ocuklar n kavrayabilece i seviyede verildi inden bu kitap, ocuklar n severek okudu u bir ba ucu kitab g revi g recektir
Title : Sadi s Bustan and Gulistan
Pages : 400 pages
Isbn :
Author :  Saadi
Format :
Language : Turkish


Rating: 4.8

Reviewer: 5935 Reviews